EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


mea

MODEL DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE EMITERE MEA, ÎN VEDEREA EXECUTĂRII PEDEPSEI CU ÎNCHISOAREA (Anexa 1 a Legii nr. 302/2004)

(conceput pentru cazul I.G.)

Prezentul mandat este emis de către Judecătoria Târgoviște.
Solicit arestarea și predarea în sarcina autorităților judiciare a persoanei menționate în continuare în vederea executării pedepsei cu închisoarea.

a) Informații referitoare la identitatea persoanei solicitate:

Numele: I.
Prenumele: G.
Numele avut înaintea căsătoriei (dacă este cazul): -
Porecla (dacă este cazul): -
Sexul: BĂRBĂTESC
Cetățenia: ROMÂNĂ
Data nașterii: 10.08.1960
Locul nașterii: Târgoviște, jud. Dâmbovița
Reședința și/sau domiciliul cunoscut: comuna Ulmi, sat Ulmi nr…, județul Dâmbovița
Limba (limbile) pe care le înțelege persoana solicitată (dacă sunt cunoscute): româna
Trăsături fizice particulare/descrierea persoanei urmărite:
Fotografia și amprentele digitale ale persoanei urmărite, dacă sunt disponibile și se pot trimite, sau adresa persoanei care poate fi contactată cu scopul de a le obține sau pentru a obține o caracterizare a ADN-ului (dacă nu s-a inclus o astfel de informație și se dispune de ea pentru transmiterea sa)
Se atașează fotografia și fișa decadactilară.

b) Actul pe care se întemeiază mandatul de arestare

1. Mandatul de arestare sau decizia judiciară având același efect:
Tipul: nu se scrie nimic.

2. Hotărârea judecătorească definitivă și executorie: Sentința penală nr. XYZ/2013 pronunțată de Judecătoria Târgoviște în dosarul nr.XXX/315/2012, rămasă definitivă la AB.CD.2014 prin decizia penală nr.AAA/2014 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, urmare căreia s-a emis mandat de executare a pedepsei închisorii nr.BBB de către Judecătoria Târgoviște la data de AB.CD.2014.

Referința: dosar nr. XXX/315/2012

c) Informații privind durata pedepsei:

1. Durata maximă a pedepsei sau a măsurii de siguranță privative de libertate care se poate aplica pentru infracțiune sau infracțiuni: nu se scrie nimic

2. Durata pedepsei sau a măsurii de siguranță privative de libertate aplicate: 3 ani și 6 luni închisoare
Pedeapsa care rămâne de executat: 3 ani și 6 luni închisoare fără o zi

d) Specificați dacă persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată hotărârea:

|_| Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată hotărârea.
|X| Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată hotărârea.

3. Dacă ați bifat caseta de la pct. 2, vă rugăm confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:

3.1a. |_| persoana a fost citată personal la … (ziua/luna/anul) și, prin urmare, informată cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată hotărârea și a fost informată că poate fi pronunțată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau
3.1b. |_| persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată hotărârea, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunțată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau
3.2. |_| având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie din oficiu, pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces; sau
3.3. |_| persoanei i s-a înmânat personal hotărârea la … (ziua/luna/anul) și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea hotărârii inițiale; și
|_| persoana a indicat în mod expres că nu contestă această hotărâre; sau
|_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător;
sau
3.4. |X| persoanei nu i s-a înmânat personal hotărârea, dar:
- hotărârea îi va fi înmânată personal fără întârziere după predare; și
- în momentul în care i se înmânează hotărârea, persoana va fi informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă şi care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată şi care poate conduce la desființarea hotărârii inițiale; şi
- persoana va fi informată cu privire la intervalul de timp în care trebuie să solicite rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac, care este de o lună de zile.

4. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2 sau 3.3, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă:

e) Infracțiunea (infracțiunile):
Prezentul mandat se referă la un total de 9 fapte (corespunzător a 2 infracțiuni în formă continuată)

Descrierea circumstanţelor în care s-a/s-au comis fapta/faptele, inclusiv momentul (data şi ora), locul şi gradul de participare la aceasta/acestea a persoanei urmărite:

În perioada noiembrie 2009 – ianuarie 2010, în calitate de administrator al SC Y SRL, inculpatul a emis la diferite date un număr de 4 file CEC şi un bilet la ordin, pentru achitarea mărfurilor achiziţionate, ştiind că nu există provizia necesară şi fără a derula pe contul bancar al societăţii nici un rulaj economic, în scopul obţinerii pentru sine a unor foloase materiale injuste, inducând în eroare reprezentanţii firmelor furnizoare şi producând astfel o pagubă totală de 72148,38 lei societăţilor comerciale B.T. SRL, E. SRL, SC M.G.C. SRL, SC M.C. SRL (5 acte materiale); în aceeaşi perioadă de timp, inculpatul a contrafăcut semnătura asociatului său B.M.G. pe filele CEC seria CE 0028609/03.11.2009, seria CE 0028605/19.11.2009, seria BE 0028607/16.12.2009 şi pe factura nr.119226/22.12.2009 (4 acte materiale).

Natura şi încadrarea juridică a faptelor şi a dispoziţiilor legale aplicabile/codul aplicabil:

Faptele descrise mai sus constituie infracţiunile de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată ambele în formă continuată prev. de art.215 al.1, 2 şi 3 C.p. din 1968 cu aplicarea art.41 al.2 C.p din 1968 şi de art.290 C.p. din 1968 cu aplicarea art.41 al.2 C.p. din 1968.

I. Să se marcheze căsuțele corespunzătoare, dacă este vorba despre una sau mai multe dintre următoarele fapte, sancționate în statul membru emitent cu o pedeapsă de cel puţin 3 ani, aşa cum sunt definite în dreptul statului membru emitent:

|_| participare la un grup criminal organizat;
|_| terorism;
|_| trafic de persoane;
|_| exploatare sexuală a copiilor şi pornografie infantilă;
|_| trafic ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
|_| trafic ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
|_| corupţie;
|_| fraudă, incluzând cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
|_| spălare a produselor infracţiunii;
|_| contrafacere de monedă, inclusiv a monedei euro;
|_| fapte legate de criminalitatea informatică;
|_| fapte privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie;
|_| facilitarea intrării şi şederii ilegale;
|_| omor şi vătămare corporală gravă;
|_| trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane;
|_| lipsire de libertate în mod ilegal, răpire şi luare de ostatici;
|_| rasism şi xenofobie;
|_| furt organizat sau armat;
|_| trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
|X| înșelăciune;
|_| deturnare de fonduri;
|_| contrafacere şi piraterie de bunuri;
|_| falsificare de acte oficiale şi uz de acte oficiale falsificate;
|_| falsificare de mijloace de plată;
|_| trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
|_| trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
|_| trafic de vehicule furate;
|_| viol;
|_| incendiere cu intenţie;
|_| crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
|_| sechestrare ilegală de nave şi aeronave;
|_| sabotaj.

II. Descrierea detaliată a infracţiunii sau a infracţiunilor, altele decât cele enumerate la pct. I:

În datele de 03.11.2009, 19.11.2009, 16.12.2009, respectiv 22.12.2009, inculpatul a contrafăcut semnătura asociatului său Bienenido Morales Garruko pe filele CEC seria CE 0028609, seria CE 0028605, seria BE 0028607 şi pe factura nr.119226/22.12.2009 folosindu-le în relaţiile comerciale cu societăţile Biandra Trading SRL, Expodin SRL, SC Mărunţelu Gabi Construct SRL, SC Masters Company SRL pentru a obţine un folos patrimonial. (4 acte materiale).

f) Alte circumstanţe privind fapta sau persoana învinuitului/inculpatului (informație facultativă):
(N.B. Se pot include observații asupra extrateritorialității, suspendării termenelor de prescripție.)

g) Prezentul mandat se referă, de asemenea, la remiterea obiectelor care pot constitui mijloace materiale de probă.
Prezentul mandat se referă, de asemenea, la remiterea obiectelor aflate în posesia persoanei urmărite pentru săvârșirea infracțiunii. Descrierea şi localizarea obiectelor (în cazul în care sunt cunoscute): -

h) Infracțiunea sau infracțiunile pentru care s-a emis prezentul mandat sunt sancționate cu pedeapsa detențiunii pe viaţă:
- dispoziţiile legale ale statului membru emitent care prevăd revizuirea pedepsei aplicate sau liberarea condiţionată, după executarea a 20 de ani din pedeapsa aplicată,
şi/sau
- dispoziţiile legale ale statului membru emitent care prevăd aplicarea măsurilor de clemenţă la care are drept persoana în cauză, în conformitate cu dreptul sau practica statului membru emitent, ce pot determina neexecutarea pedepsei.

i) Autoritatea judiciară emitentă a prezentului mandat:

Denumirea oficială: JUDECĂTORIA TÂRGOVIȘTE
Numele reprezentantului său: X (…) (se înscrie numele președintelui instanței sau numele judecătorului delegat de la Biroul Executări Penale)
Funcţia: JUDECĂTOR
Referinţa dosarului: DOSAR NR.XXX/315/2012
Adresa: Târgovişte, Bulevardul Independenţei, nr.34, judeţul Dâmboviţa, România
Numărul de telefon: +40 245 615298
Numărul de fax: +40 245 615298
E-mail: jud-targoviste-bexp@just.ro
Adresa persoanei de contact (competentă pentru efectuarea predării efective): Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul M.A.I. – Biroul SIRENE

Numele autorităţii centrale: MINISTERUL JUSTIŢIEI - DIRECŢIA DREPT INTERNAŢIONAL ŞI TRATATE
Persoana de contact, dacă este cazul (funcţia/gradul şi numele): -
Adresa: STR. APOLODOR NR. 17, SECTOR 5, BUCUREŞTI
Numărul de telefon: +40 372041078
Numărul de fax: +40 372041079
E-mail: dreptinternational@just.ro
Semnătura autorităţii judiciare emitente, a reprezentantului sau a amândurora:
…..

Numele: X (…)
Funcţia: JUDECĂTOR
Data: 12.05.2014
Timbrul oficial (dacă există)

mea.txt · Ultima modificare: 18.10.2019 09:33 de către 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki