EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


start

EVIDENȚA CERERILOR PRELIMINARE DIN ROMÂNIA

NOUTĂȚI


8.06.2018

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului


Data de 25 mai 2018 reprezintă punctul de început al aplicării Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal. Acest act se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor. Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal:
a) în cadrul unei activităţi care nu intră sub incidenţa dreptului Uniunii;
b) de către statele membre atunci când desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE (Dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună, din titlul Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii și dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună);
c) de către o persoană fizică în cadrul unei activităţi exclusiv personale sau domestice;
d) de către autorităţile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor, sau al executării sancţiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi al prevenirii acestora. Acest regulament nu aduce atingere aplicării Directivei 2000/31/CE, privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) în special normelor privind răspunderea furnizorilor de servicii intermediari, prevăzute la articolele 12-15 din directiva menţionată.

În sensul regulamentului, „date cu caracter personal“ înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată“); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (art.4 alin.1 pct.1 din Regulamentul nr.679/2016).
De asemenea, „operator“ de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Potrivit art.6 din Regulament, prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Acest instrument al Uniunii prevede pentru persoanele vizate drepturi noi, precum dreptul de a fi uitat (se poate cere ștergerea datelor în anumite condiții), dreptul la portabilitatea datelor (se poate opta pentru transmiterea datelor la alt operator) etc.
Pentru operatori se pune accentul pe transparența față de persoana vizată și pe responsabilizarea acestora pentru modul în care datele personale sunt prelucrate.
În acest nou cadru juridic se regăsește și responsabilul pentru protecția datelor. Potrivit regulamentului, anumiți operatori trebuie să desemneze un responsabil pentru protecția datelor, acesta fiind o persoană care deține cunoștințe de specialitate în materie de legislație și practici privind protecția datelor, care acordă asistență pentru monitorizarea conformității cu regulamentul.
Pentru prelucrările de date care presupun un risc ridicat pentru viața privată a persoanelor, operatorul trebuie să efectueze un studiu de impact; rezultatul studiului de impact va permite operatorului să identifice riscuri specifice.
Regulamentul prevede dreptul persoanelor fizice și juridice de a exercita o cale de atac eficientă împotriva unei decizii obligatorii a unei autorități de supraveghere, decizie care o vizează. Această acțiune se va introduce pe rolul instanțelor din statul membru în care este stabilită autoritatea de supraveghere. De asemenea, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal. Acţiunea se poate introduce împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator, în faţa instanţelor din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de operator îşi are un sediu. O astfel de acţiune poate fi introdusă și în faţa instanţelor din statul membru în care persoana vizată îşi are reşedinţa obişnuită, cu excepţia cazului în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui stat membru ce acţionează în exercitarea competenţelor sale publice.
În ceea ce privește accesul public la documente oficiale, regulamentul statuează că trebuie stabilit un echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter personal și accesul publicului la aceste documente. Astfel, datele cu caracter personal din documentele oficiale deţinute de o autoritate publică sau de un organism public sau privat pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte interesului public pot fi divulgate de autoritatea sau organismul respectiv în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern sub incidenţa căruia intră autoritatea sau organismul.

regulamentul_ue_2016679_al_parlamentului_european_si_al_consiliului.pdf

2017

Sinteză hotărâre T-784/16

T-784/16, Pilla/Comisia şi EACEA. Acţiune în anulare şi în despăgubire – Cerere de măsuri provizorii – Cerere de asistenţă judiciară formulată ulterior introducerii acţiunii

t-784_16_pilla_rezumat.doc

Sinteză hotărâre T-857/16

T-857/16, Forma produsului. Refuz de înregistrare pentru lipsa caracterului distinctiv

t-857_16_forma_unui_pahar_refuz_lipsa_caracter_distinctiv_rezumat.doc

27.10.2017

Articol - Un an de mandat la Tribunalul Uniunii Europene

Prezentul material se va publica si in nr.3 al revistei EuRoQuod, care va aparea in cursul lunii octombrie 2017.

un_an_de_mandat_la_tue.pdf

05.10.2017

Actualizări privind Recomandările în atenția instanțelor naționale referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a actualizat Recomandările în atenția instanțelor naționale referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare ( JO C 439, 25.11.2016, p. 1).

Recomandările amintesc trăsăturile esențiale ale procedurii preliminare și furnizează instanțelor care sesizează Curtea cu cereri pentru pronunțarea unei decizii preliminare, indicații necesare pentru ca aceasta să se poată pronunța în mod util asupra întrebărilor adresate.

Recomandările pot fi găsite la următorul link şi în documentul PDF de mai jos:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:439:FULL&from=RO
recomandari_in_atentia_instantelor_nationale_referitoare_la_efectuarea_trimiterilor_preliminare.pdf

12.01.2017

Alocutiunea doamnei judecator Octavia SPINEANU-MATEI

2016

20-21.10.2016

A X-a conferință (20 – 21 octombrie 2016 - Oradea)

În perioada 20 – 21 octombrie 2016 se va desfasura la Curtea de Apel Oradea cea de-a X-a conferință a EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene.

Agenda conferinței: agenda_euroquod_oradea.pdf

Materiale:
analiza_ordin_protectie.pdf
asztalos_csaba_probleme_actuale_in_materia_nediscriminarii.ppt
pup_cristian_regulament_606_2013.ppt
ungur_liviu_sinteza_de_practica_judiciara.ppt

19-20.05.2016

A IX-a conferință (19-20 mai 2016 - Iasi)

În perioada 19 – 20 mai 2016 s-a desfășurat la Curtea de Apel Iași cea de-a IX-a conferință a EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene, la care au participat 28 de membri ai rețelei.
Lucrările au fost deschise de către doamna judecător Cristina Truțescu, președintele Curții de Apel Iași, gazda evenimentului.
Din partea Institutului Național al Magistraturii au participat doamna director Octavia Spineanu-Matei și doamna judecător Gabriela Florescu, formator cu normă întreagă în domeniul dreptului Uniunii Europene și moderator al întâlnirii.
Invitatul de onoare al acestei conferințe a fost doamna profesor dr. Camelia Toader, Președintele Camerei a șaptea din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care a prezentat succint raportul de activitate al CJUE pentru anul 2015 și a susținut o prelegere referitoare la incidente, în tratarea de către CJUE, a întrebărilor preliminare.
În cadrul conferinței au mai avut prelegeri domnul subsecretar de stat Horațiu Răzvan Radu, Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, domnul Asztalos Csaba, Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, precum și următorii formatori ai INM: doamna judecător Tatiana Juverdeanu, doamna judecător Beatrice Ramașcanu, doamna judecător Anca Ghideanu, doamna judecător Simona Bacșin, domnul Bogdan Dumitrache.
Institutul Național al Magistraturii mulțumește Curții de Apel Iași, invitaților, membrilor rețelei EuRoQuod și colegilor judecători din raza Curții de Apel Iași pentru participarea la Conferință.

Agenda conferinței: agenda_euroquod_iasi.pdf

Materiale:
bogdan_dumitrache_-_plan_de_discutii_iasi_euroquod_clauze_abuzive_1_.pdf
simona_bacsin_-_jurisprudenta_recenta_cjue-bii_bis.pdf
simona_bacsin_-_jurisprudenta_recenta_a_cjue_in_materia_regulamentului_iasi_2016_.pptx
beatrice_ramascanu_-_iasi_euroquod_final.pptx
anca_ghideanu_-_conferinta_euroquod.ppt

2015

27.10.2015

Marea Finală a competiției Themis, București, 26-28 octombrie 2015

INM găzduiește în perioada 26 – 28 octombrie 2015 Marea Finală a celei de a X-a Ediții, aniversare, a THEMIS, competiție internațională pentru auditori de justiție și tineri magistrați organizată de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (REFJ/EJTN), în domeniile cooperare judiciară internațională în materie civilă, respectiv penală, protecția europeană a drepturilor omului, etică și conduită profesională.
Găzduirea în România a Marii Finale a THEMIS din acest an este o consecință a câștigării ediției anterioare, derulate în anul 2014, de către o echipă română de auditori de justiție.
În Marea Finală din acest an participă cele opt echipe calificate în urma semi-finalelor, provenind din Franța, Italia, Polonia și România. Lucrările se desfășoară în prezența unui Mare Juriu alcătuit din cinci profesioniști în domeniul de specialitate al acestei ultime etape, a cărei temă este Dreptul la un proces echitabil (Art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE și Art. 6 din CEDO). Cei cinci membri ai Marelui Juriu au fost desemnați în acest scop de către EJTN.
La data de 28 octombrie 2015, ultima zi a competiției, vor avea loc ceremonia de celebrare a celor 10 ani de existență a THEMIS și ceremonia de premiere.

16.10.2015

Cea de-a VIII-a Conferință EuRoQuod, 15-16 octombrie 2015, Alba-Iulia

În perioada 15-16 octombrie 2015 s-a desfășurat la Alba Iulia cea de-a VIII-a conferință a EuRoQuod, rețeaua națională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene. Institutul Național al Magistraturii mulțumește conducerii Curții de Apel Alba pentru deosebita organizare, tuturor invitaților care au susținut prelegeri și au contribuit la dezbateri pe marginea unor teme de interes pentru magistrați, precum și membrilor rețelei EuRoQuod și magistraților din raza Curții de Apel Alba prezenți la eveniment pentru interesul manifestat pe parcursul desfășurării lucrărilor.

15.10.2015

Prof. Rick Lawson la INM - „Human Rights Protection Before the National Courts, the Court of Justice and the European Court of Human Rights in Respect of Discrimination Matters”

La data de 15 octombrie 2015 Institutul Naţional al Magistraturii (INM) a avut deosebita onoare de a primi la sediul său din Bucureşti vizita domnului profesor Richard Andrew Lawson, Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității din Leiden, Țările de Jos, specialist reputat în drept european și protecția europeană a drepturilor omului, care a susținut, pentru auditorii de justiție ai INM, o conferință cu durata de două ore, cu tema „Human Rights Protection Before the National Courts, the Court of Justice and the European Court of Human Rights in Respect of Discrimination Matters.”

8.10.2015

Model de completare a formularului de emitere a unui mandat european de arestare

Modelul, elaborat de jud. Dănuț Cărpiniș (Tribunalul Dâmbovița), oferă indicații practice în legătură cu modul de completare a unui mandat european de arestare în vederea executării pedepsei cu închisoarea (Anexa 1 a Legii nr. 302/2004).

7.10.2015

Cea de-a VIII-a Conferință EuRoQuod, 15-16 octombrie 2015, Alba-Iulia

Săptămâna viitoare, Curtea de Apel Alba găzduiește cea de-a opta conferință EuRoQuod, al cărei invitat de onoare este doamna prof. dr. Camelia Toader, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Agenda conferinței

7.09.2015

Clauze abuzive - CJUE se pronunță asupra noțiunii de „consumator”, în Costea, C-110/14

Prin hotărârea din 3.09.2015, CJUE a decis că o persoană fizică ce exercită profesia de avocat și încheie un contract de credit cu o bancă, fără ca scopul creditului să fie precizat în acest contract, poate fi considerată „consumator”, în sensul în sensul art. 2 lit. (b) din Directiva 93/13/CEE, atunci când contractul menționat nu este legat de activitatea profesională a acestui avocat. Împrejurarea că creanța născută din același contract este garantată printr‑o garanție ipotecară contractată de această persoană în calitate de reprezentant al cabinetului său de avocat și având ca obiect bunuri destinate exercitării activității profesionale a persoanei respective, precum un imobil care aparține acestui cabinet, nu este relevantă în această privință.

27.02.2015

Clauze abuzive - „obiectul principal al contractului” și „caracterul adecvat al prețului față de servicii”, cauza Matei și Matei, C-143/13

Curtea (jud. A. Prechal raportor) a decis că art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, termenii „obiectul [principal al] contractului” și „caracterul adecvat al prețului sau remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte,” nu acoperă, în principiu, tipuri de clauze care figurează în contracte de credit încheiate între un vânzător sau furnizor și consumatori, precum cele în discuție în litigiul principal, care, pe de o parte, permit, în anumite condiții, creditorului să modifice în mod unilateral rata dobânzii și, pe de altă parte, prevăd un „comision de risc” perceput de acesta. Revine însă instanței de trimitere sarcina să verifice această calificare a clauzelor contractuale menționate având în vedere natura, economia generală și stipulațiile contractelor vizate, precum și contextul juridic și factual în care se înscriu acestea.
Fișa completă a cauzei poate fi accesată în baza de date a trimiterilor preliminare.


ARHIVĂ

start.txt · Ultima modificare: 18.10.2019 09:33 de către 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki