EuRoQuod

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

Unelte utilizator

Unelte site


model_orientativ_preliminara

Model orientativ pentru redactarea unei cereri de decizie preliminară în interpretare, distinctă de încheierea de şedinţă

Model elaborat de către jud. Alina Ciolofan (CA Craiova) și Beatrice Andreșan-Grigoriu (formator INM), pe baza Recomandărilor în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare, JO C 338 din 6.11.2012, p. 1.

Descărcați în format .doc

Template for the drafting of a request for a preliminary ruling on the interpretation of EU law (suggestion)


Dosar nr …

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL …/ TRIBUNALUL …/ JUDECĂTORIA …
Secţia …
Completul compus din:…

CERERE DE DECIZIE PRELIMINARĂ
(dacă este cazul în procedură accelerată/de urgență)

Curtea de Apel …/Tribunalul …/Judecătoria …, din oficiu/la cererea …, faţă de cele dispuse prin încheierea de şedinţă din …, în temeiul articolului 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), (dacă se solicită în procedură accelerată/de urgență, coroborat cu articolul 105/articolul 107 din Regulamentul de procedură al CJUE), solicită

CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE

A răspunde la următoarea întrebare preliminară/următoarele întrebări preliminare ce priveşte/privesc interpretarea art. … din TFUE şi art. … din Regulamentul …/Directiva …, o decizie în acest sens fiind utilă soluţionării cauzei interne înregistrate pe rolul instanței sub nr …:
1. … (întrebarea 1)
2. … (întrebarea 2)

Obiectul litigiului. Fapte pertinente
(de aici poate începe numerotarea paragrafelor)

1. Curtea de Apel …/Tribunalul …/Judecătoria … a fost sesizată la data de … cu cererea înregistrată sub nr …, prin care reclamantul … (dacă e cazul, se anonimizează datele necesare) a solicitat ca, în contradictoriu cu … pârâtul, să se dispună …

2. În cererea sa reclamantul a arătat că … (succint).

3. În apărare, prin întâmpinarea depusă la data de …, pârâtul a arătat că … (succint).

4. Asupra situaţiei de fapt, instanţa a reținut că … (succint, astfel cum a rezultat din probele administrate sau măcar ipotezele avute în vedere de instanță)

Dispoziţii naţionale aplicabile. Jurisprudenţă naţională pertinentă

5. Dreptul material aplicabil în cauză este art. … din Legea nr …, publicată în Monitorul Oficial nr … din …, modificată prin … (referinţe complete şi exacte) potrivit căruia: „…”
(se reproduce integral conținutul normelor)

6. Cu privire la aceste dispoziţii legale, s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/Curtea de Apel …. prin decizia nr …. din …, publicată în Culegerea de jurisprudenţă …, ed. …, pag … /pe Portalul instanțelor de judecată din România, în sensul că: „…”
(se reproduc paragrafele relevante; poate fi menționată, eventual, existența unei practici neunitare în țară și pot fi redate succint soluțiile divergente)

Dispoziţii ale dreptului Uniunii Europene pertinente

7. Instanţa apreciază că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. … din TFUE/ Regulamentul nr …/Directiva … (referinţe complete şi exacte) potrivit căruia: „…”
(se reproduce integral conținutul normelor)

Motivele care au determinat instanţa să formuleze cererea de decizie preliminară

8. … (identificarea problemei de drept, de exemplu: modul de interpretare al unei norme UE SAU existența unui aparent conflict între norma internă și norma UE SAU modul de aplicare al normei UE etc.)
9. … (concret modul în care soluționarea litigiului depinde (și) de rezolvarea acestei probleme de drept)
10. … (succintă analiză a jurisprudenței anterioare a CJUE privind problema de drept respectivă SAU afirmația că instanța a cercetat și nu a identificat jurisprudență CJUE relevantă; dacă există, succintă analiză a modului în care instanțele naționale au soluționat problema respectivă, eventual existența unei practici divergente)
11. … (identificarea circumstanțelor diferite din prezenta cauză care fac incert modul de aplicare a dreptului UE în lumina jurisprudenței anterioare CJUE descrise la pct. 10)
12. … (dacă este cazul, existența unei/unor cereri preliminare anterioare din România privind aceeași problemă, deja soluționată de către CJUE sau încă pendinte, identificarea diferenței față de aceasta).

(la pct. 9-12 pot fi integrate, dacă există, susținerile părților față de pertinența problemei de drept pentru soluționarea litigiului sau față de necesitatea trimiterii preliminare SAU afirmația că „Deşi solicitată/e, niciuna dintre părţile litigiului nu au exprimat un punct de vedere relativ la …”)

Opinia instanţei naţionale (opţional)

13. Privitor la interpretarea art. … din TFUE/Regulamentul nr …, instanţa consideră că …
(se poate propune un răspuns la întrebările adresate CJUE)

Justificarea solicitării de a se pronunţa o hotărâre preliminară în procedura accelerată/de urgenţă (dacă este cazul)

14. Potrivit articolului 105/articolului 107 din Regulamentul de procedură al CJUE, „…”
15. În prezenta cauză, urgenţa este justificată prin aceea că … (concret motivată urgența, cu trimiteri la jurisprudența anterioară a CJUE prin care în circumstanțe similare cererea a fost judecată în acest regim)

JUDECĂTOR/I,

(semnătura)

(locul redactării, data)

model_orientativ_preliminara.txt · Ultima modificare: 18.10.2019 09:33 de către 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki